Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

captainship /'kæptinʃip/  

  • Danh từ
    (như) captaincy
    sự chỉ huy, sự cầm đầu, sự điều khiển
    nhiệm vụ của người chỉ huy