Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

captaincy /'kæptinsi/  

  • Danh từ
    cấp thuyền trưởng
    bậc đại úy
    thời kỳ làm thủ lĩnh; khả năng lãnh đạo