Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

capriciously /kə'pri∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] thất thường