Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

capital gains tax /,kæpitl'geinz taks/  

  • thuế lợi nhuận bán tài sản
    Thuế đánh vào sự tăng thêm của tài sản