Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

canteen /kæn'ti:n/  

  • Danh từ
    căng tin
    hộp dao dĩa; hòm dao dĩa
    bi đông (đựng nước)