Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cantankerously /'kæntæŋkərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] nóng tính; [một cách] hay gây gổ