Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cannon-ball /'kænənbɔ:l/  

  • Danh từ
    đạn súng thần công