Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật) chim hoàng yến

    * Các từ tương tự:
    canary yellow, canary-coloured