Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

can-opener /'kæn,əʊpənə[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ)như tin-opener