Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

can't /kɑ:nt/  /kænt/

  • dạng rút gọn của cannot
    xem cannot