Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calmative /'kælmətiv/  

  • Tính từ
    (y học) làm dịu đi, làm giảm đau
    Danh từ
    (y học) thuốc làm dịu đi, thuốc làm giảm đau