Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

call-up /kɔ:lʌp/  

 • Danh từ
  (từ Mỹ draft) lệnh gọi nhập ngũ
  receive one's call-up
  nhận lệnh nhập ngũ
  young men of call-up age
  những thanh niên ở độ tuổi nhập ngũ