Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calculating machine /'kælkjuleitiɳmə'ʃi:n/  

  • Danh từ
    máy tính