Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calaboose /kælə'bu:s/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nhà giam, nhà tù