Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cakewalk /'keikwɔ:k/  

  • Danh từ
    điệu nhảy thưởng bánh (của người da đen)

    * Các từ tương tự:
    cakewalker