Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cahoots /kə'hu:ts/  

  • Danh từ
    be in cahoots [with somebody]
    (từ Mỹ, khẩu ngữ) thông lưng với ai, móc ngoặc với ai