Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác kaftan)
    áo captan, áo chùng (có đai lưng, của người vùng Cận Đông)