Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cadenza /kə'denzə/  

  • Danh từ
    (nhạc)
    đoạn trổ ngón