Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều caddos, caddo
    người Cát-đô (người da đỏ ở Mỹ)