Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác caddy)
  người xách gậy cho cầu thủ chơi gôn
  Động từ
  xách gậy cho cầu thủ chơi gôn
  would you like me to caddie for you?
  Ông có muốn tôi xách gậy cho ông chơi gôn không?