Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cadastral /kə'dæstrəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) địa chính