Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cacophony /kæ'kɒfəni/  

  • Danh từ
    âm thanh hỗn tạp chối tai; âm hưởng xấu