Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cacophonous /kæ'kɒfənəs/  

  • Tính từ
    nghe chối tai

    * Các từ tương tự:
    cacophonously