Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cabbalism /kə'bɑ:lizm/  

  • Danh từ
    cách học pháp thuật; cách luyện phù chú
    thuật thuần bí, thuật phù thuỷ