Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cải bắp
    (Anh, khẩu ngữ) người ù lì; người ngớ ngẩn

    * Các từ tương tự:
    cabbage-head