Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (như) cabbala
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) cabal