Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thể thao)
  điểm ghi do quả bóng lọt qua người cầm chày (bóng chày)
  sự được vào vòng sau do vòng trước không có đối thủ
  Thán từ
  (cách viết khác bye-bye) (khẩu ngữ)
  tạm biệt
  bye [-bye]!, see you  week!
  tạm biệt, hẹn gặp lại tuần sau!

  * Các từ tương tự:
  bye-bye, bye-byes, bye-law, byelorussian