Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buzzword /'bʌzwɜ:d/  

  • Danh từ
    từ chuyên môn đã thành mốt