Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chuông hiệu

    * Các từ tương tự:
    buzzer call, buzzer signal