Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) cái cưa tròn
    to monkey with a buzz-saw
    chơi với lửa