Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buzz-bomb /'bʌzbɔm/  

  • Danh từ
    (quân sự) phi pháo