Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    mông [đít]
    a smack on the buttock
    cái phát vào mông