Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  (thường xấu) có tướng đàn ông (nói về nữ)
  nam nhi năng nổ (nói về đàn ông)

  * Các từ tương tự:
  butcher, butcherly, butchery