Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

busy-idle /'bizi,aidl/  

  • Danh từ
    bận làm những việc linh tinh

    * Các từ tương tự:
    busy-idleness