Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) thử bận, thử chiếm dây [ĐL]