Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ, khẩu ngữ, thường xấu) (dùng để gọi một người đàn ông)
    ông anh
    com here, buster!
    lại đây ông anh ơi!