Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bust-up /bʌstʌp/  

  • Danh từ
    cuộc cãi nhau dữ dội
    sự tan vỡ (mối quan hệ…)
    the bust-up of a marriage
    sự tan vỡ hôn nhân