Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

business hours /'biznisaʊə[r]z/  

  • giờ mở cửa (của một cửa hàng, một cơ quan)