Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • bộ phận có hiệu lực (trong một dụng cụ)
    chớ bao giờ cầm súng bằng nòng