Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

business class /'bizniskɑ:d/  

  • hạng kinh doanh (trên máy bay, trên hạng du lịch, sau hạng nhất)