Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gone for a burton
  (Anh, khẩu ngữ)
  bị mất, bị hỏng, bị giết, đi đời nhà ma
  the radio is gone for a burton
  đài thu thanh đã bị hỏng
  trời mưa như trút, tôi e rằng cuộc picnic của chúng ta sẽ đi đời nhà ma thôi