Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

burst-up /'bə:st'ʌp/  

  • Danh từ
    (thông tục) sự suy sụp