Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tín hiệu chớp (mầu)