Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) thời khoảng chớp màu (xung)