Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

burnisher /'bə:niʃə/  

  • Danh từ
    thợ đánh bóng
    đồ dùng để đánh bóng