Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) đốt thí nghiệm, kiểm nghiệm vbằng nhiệt độ cao

    * Các từ tương tự:
    burn-in period