Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dân thành thị
    (sử học) đại biểu thị xã (ở nghị viện)