Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ, cũng bureaucratise
    quan liêu hoá