Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bureaucratist /bjuə'rɔkrətist/  

  • Danh từ
    người quan liêu