Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bureaucratism /bjuə'rɔkrətizm/  

  • Danh từ
    thói quan liêu
    chế độ quan liêu